Wprowadzenie do serwisu www - METEO (wersja 0.94 [2014.12.06])

Wstęp

W ramach laboratorium zostaną przedstawione proste skrypty umożliwiające odczyt danych z centralnej bazy danych w której gromadzone są dane pomiarowe z lokalnych stacji meterologicznych. Dane udostępniane są w formacie CSV (ang. Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem) lub w formacie JSON (ang. JavaScript Object Notation). W ramach zajęć przedstawione zostaną obydwa formaty danych i metody pobierania ich z serwisu. W kolejnych ćwiczeniach zostaną zaprezentowane odpowiednie skrypty opracowane w języku HTML i JavaScript przetwarzające dane do odpowiednich wykresów i tabel.

Plan laboratorium

Ćwiczenie 1. Dane w formacie CSV i JSON

Dane w formacie CSV

Dane w formacie CSV (ang. Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem) [1] wykorzystywane są do przechowywania danych w plikach tekstowych lub przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami z wykorzystaniem typu MIME [2] - text/csv. Specyfiakacja struktury danych została zamieszczona w dokumencie RFC 4180 [3]. W ramach tego formatu moźemy wyróżnić rekordy, w których wartości są oddzielone od siebie seperatorem (przecinek, średnik lub znak tabulacji). Kolejne rekordy oddzielone są znakami końca linii CRLF.

Dla serwisu METEO opracowano polecenia zwracające pary wartości ( czas pomiaru, wielkość mierzona) np. czas i temperatura. Przykładowy rekord dla czasu i temperatury przedstawiono poniżej.

  2014-06-24 10:00:01, 14.6
 

Przykładowy plik w formacie CSV data_csv.txt

Dane w formacie JSON

JSON jest formatem wymiany danych pomiędzy systemami komputerowymi opracowanymi w różnych językach programistycznych [4,5]. Odpowiednie biblioteki przetwarzające dane dostępne są w większości z nich. Jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Struktura tego formatu danych została opisana w dokumencie RFC 4627 [6]. Obecną implementację w języku ECMA Script można znaleźć w dokumencie ECMA-404 [7]. Podczas przesyłania danych w formacie JSON wykorzystujemy typ MIME - application/json. Standardowym system kodowania jest format UTF-8 [8,9]

Struktura jednego rekordu danych generowanego przez serwis METEO dla wszystkich typów danych pomiarowych zawartych w bazie przedstawiona została poniżej.

  {"time":"2014-06-01 00:00:05", "station":"s0",
  "data":{"pa":"988.40","ha":"81.00","ws":"1.30","t0":"10.00","p0":"1013.00","ta":"13.20","ra":"1.77","wd":"225.00"}}
 

Kolejne klucze przedstawiają następujące wielkości meteorologiczne:

Przykładowy plik w formacie JSON : data_json.txt

Linki do dodatkowych materiałów (dostęp na dzień 6.07.2014):

 1. Wikipedia: CSV (format pliku)
 2. Wikipedia: Multipurpose Internet Mail Extensions
 3. RFC 4180, Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
 4. JSON.ORG, JSON: wprowadzenie.
 5. Wikipedia: JSON
 6. RFC 4627, The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)
 7. Standard ECMA-404, The JSON Data Interchange Format,(October 2013)
 8. UTF-8 and Unicode
 9. Wikipedia: UTF-8

Ćwiczenie 2. Odczyt danych z serwisu METEO w formacie CSV i JSON

Dane w formacie CSV

Odczyt danych z serwisu WWW w formacie CSV następuje poprzez polecenie:

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/csv/{par}/{station}/{start-data}/{end-data}

gdzie:

{par}
identyfikator mierzonej wielkości meteorologicznej: pres0 - ciśnienie na poziomie morza, temp - temperatura, temp0 - temperatura punktu rosy, humi - wilgotność, rain1 - opad w ciągu ostatniej godziny, rain - opad dobowy, windd - kierunek wiatru, winds - prędkość wiatru i windg - chwilowa prędkość wiatru.
{station}
identyfikator stacji
{start-date}
początkowa data pomiarów
{end-date}
końcowa data pomiarów

Przykładowe polecenie pobierające dane ze stacji "s000" dotyczące temperatury z okresu od 2014-11-01 do 2014-11-07.

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/csv/temp/s000/2014-11-01/2014-11-07

Dane w formacie JSON

Odczyt danych z serwisu WWW w formacie JSON następuje poprzez polecenie:

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/{par}/{station}/{start-data}/{end-data}

gdzie:

{par}
identyfikator mierzonej wielkości meteorologicznej: all - wszystkie parametry, pres0 - ciśnienie na poziomie morza, temp - temperatura, temp0 - temperatura punktu rosy, humi - wilgotność, rain1 - opad w ciągu ostatniej godziny, rain - opad dobowy, windd - kierunek wiatru, winds - prędkość wiatru i windg - chwilowa prędkość wiatru.
{station}
identyfikator stacji
{start-date}
początkowa data pomiarów
{end-date}
końcowa data pomiarów

Przykładowe polecenie pobierające dane z okresu od 2014-11-01 do 2014-11-07.

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/all/s000/2014-11-01/2014-11-07

Ćwiczenie 3. Odczyt danych z serwisu METEO i prezentacja w tabeli HTML

Dane w formacie CSV

Do prezentacji danych w postaci tabeli wykorzystamy odpowiedni skrypt opracowany w języku HTML5 [1]. Krótkie wprowadzenie do języka HTML5 można znaleźć na stronach serwisów: W3Schools [2] lub "Kurs HTML" [3]. W ramach skryptu wykorzystany został element <input> typu "button", w którym obsługując zdarzenie "onclick()" w JavaScript wywołujemy funkcję sendRequest() pobierającą dane z serwera z wykorzystaniem technologii AJAX. Element <div> z identyfikatorem "result" jest węzłem dokumentu HTML w którym umieścimy dane pobrane z serwera.

Plik lab_ex01.html ( [listing skryptu] link do skryptu )


#1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <title>Ajax: Odczyt danych z serwera</title>
#6:    <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#7:    <script src="lab_ex01.js" type="text/javascript"></script>
#8:  </head>
#9:  <body>
#10:   <div style="text-align:center" >
#11:    <table border="1" bgcolor="gray">
#12:     <tr><th><big>Ajax: Odczyt danych z serwera</big></th></tr>
#13:    </table>
#14:    <br />
#15:    <form action="#">
#16:      <input type="button" value="Pobierz dane z serwera" onclick="sendRequest()"/>
#17:    </form>
#18:   </div>
#19:   <div id="result"></div>
#20:   </body>
#21: </html>
 

Przedstawiony poniżej skrypt składa się z trzech funkcji, które obsługują technologię AJAX. Technologia AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) umożliwiają opracowanie aplikacji internetowych, w których interakcja przeglądarki z serwerem WWW odbywa się bez przeładowania całego dokumentu wyświetlanego w przeglądarce [4, 5, 6, 7]. W standardowym modelu serwisu WWW, każda interakcja z serwerem WWW wymaga przeładowania całego dokumentu HTML wyświetlanego w przeglądarce. W ramach technologii AJAX wykorzystujęmy następujące standardy: język HTML, język JavaScript, język XML [8] oraz standard DOM [9]. Do komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW wykorzystywany jest obiekt XMLHttpRequest (XHR) obsługiwany przez język JavaScript.

Utworzenie instancji obiektu XHR jest realizowane w pierwszej funkcji getRequestObject() w poniższym skrypcie. Standardowo w języku JavaScript obiekt ten tworzymy poleceniem "new XMLHttpRequest()" (linia kodu 7). Jednakże w starszych przeglądarkach IE (wersja 5 i 6) obiekt ten zostanie utworzony poprzez polecenie "new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP')" (linia kodu 5).

W kolejnej funkcji "sendRequest()" przygotowujemy obiekt XHR do wysłania na serwer WWW. Własność "onreadystatechange" obsługuje funkcję, która zostanie wykonana po poprawnym odebraniu informacji z serwisu WWW poprzez przeglądarkę W naszym przykładzie jest to nazwa trzeciej funkcji "handleResponse" umieszczonej w naszym skrypcie. Kolejne dwie linie kodu w funkcji są odpowiedzialne za wysłanie żądania na serwer. Metoda open() ustala adres serwera i metodę protokołu HTTP wybraną do komunikacji z serwerem, w naszym przypadku jest to metoda GET. Metoda send() wysyła żądanie na serwer.

Ostatnia funkcja "handleResponse()" odpowiedzialna jest za obsługę zwrotnej informacji z serwera. Po sprawdzeniu czy kod odpowiedzi jest 4 (obsługa żądania zakończona), w własności "responseTEXT" obiektu XHR znajdujemy zwróconą przez serwer informację. Teraz należy ją odpowiednio przetworzyć i wyświetlić na stronie. W odpowiedzi z serwera otrzymujemy dane w formacie CSV. Na początek wykorzystując metodę "split()" umieszczamy kolejne rekordy dokumentu CSV w kolejnych rekordach tablicy txtLines[] (linia kodu 28). Następnie tworzymy tabelkę HTML w zmiennej znakowej txt. W pętli for (linie kodu 33-36) przetwarzamy tablice txtLines umieszczając poszczególne wartości danych w kolejnych komórkach tablicy (linie 34 i 35). Na koniec pozostaje umieszczenie tablicy na stronie. Realizowane jest poprzez metodę innerHTML [10] w standardzie DOM, która modyfikuje określony węzeł naszego dokumentu HTML. Wybór węzła dokunujemy wykorzystując metodę "getElementById()" [11] obiektu "document".

Plik lab_ex01.js ( [listing skryptu] link do skryptu )


#1: var xhr;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    // Utworzenie obiektu XMLHttpRequest
#4:    if ( window.ActiveXObject) {
#5:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#6:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#7:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#8:     } else {
#9:      return (null) ;
#10:     }
#11:  }
#12: function sendRequest()   {
#13:    // Inicjalizacja obiektu xhr typu XMLHttpRequest
#14:    xhr = getRequestObject() ;
#15:    // Przydzielenie obserwatora do zdarzenia readystatechange
#16:    // Utworzenie wlasnej implementacji obslugujacej zdarzenie
#17:    xhr.onreadystatechange = handleResponse ;
#18:    // Ustalenie adresu i protokolu HTTP
#19:    xhr.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/csv/temp/s000/2014-11-01/2014-11-02", true);
#20:    // Wyslanie zadania na serwer
#21:    xhr.send(null);
#22:  }
#23: function handleResponse()   {
#24:    if (xhr.readyState == 4)  {
#25:      //alert(xhr.responseText);
#26:      var txtData = xhr.responseText ;
#27:      var txtLines = [];
#28:      txtLines = txtData.split(/\r\n|\n/);
#29:      txtLines.pop();
#30:      var Lines = [];
#31:      var txt = "<p>Licza przetworzonych wierszy: " + txtLines.length.toString() + "</p>";
#32:      txt += "<table class='data'><tr><th>Czas</th><th>Temperatura (C)</th></tr>" ;
#33:      for (var i=0, max=txtLines.length; i<max; i++) {
#34:       Lines = txtLines[i].split(',');
#35:       txt += "<tr><td>" + Lines[0] + "</td><td>" + Lines[1] + "</td></tr>" ;
#36:      }     
#37:      txt += "</table>" ;
#38:      document.getElementById('result').innerHTML = txt;
#39:    }
#40: }
 

Do sformatowania tesktu dokumentu HTML wykorzystane zostały polecenia języka arkuszy styli CSS (ang. Cascading Style Sheets) [12].

Plik CSS formatujący stronę - lab.css ( [listing skryptu] link do pliku )


#1: table.data { border-collapse:collapse; width:60%; font-size:12px; }
#2: table.data, table.data td, table.data th { border:1px solid blue; }
#3: table.data th { background-color: aqua; }
#4: table.data td { text-align:right ; padding-right:10px; }
#5: table.data tr:nth-child(old) { background-color: #f0f8ff; }
#6: table.data tr:nth-child(even) { background-color: #e8e8e8 } 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex01.html).

Dane w formacie JSON

Do prezentacji danych w postaci tabeli wykorzystamy odpowiednie skrypty opracowane w języku HTML5, JavaScript i CSS. Funkcjonalność skryptów w języku HTML i CSS jest analogicza do przedstawionych powyżej skryptów "lab_ex01.html" i "lab.css".

Plik lab_ex02.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <title>Ajax: Odczyt danych z serwera</title>
#6:    <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#7:    <script src="lab_ex02.js" type="text/javascript"></script>
#8:  </head>
#9:  <body>
#10:   <div style="text-align:center" >
#11:    <table border="1" bgcolor="gray">
#12:     <tr><th><big>Ajax: Odczyt danych z serwera</big></th></tr>
#13:    </table>
#14:    <br />
#15:    <form action="#">
#16:      <input type="button" value="Pobierz dane z serwera" onclick="sendRequest()"/>
#17:    </form>
#18:   </div>
#19:   <div id="result"></div>
#20:   </body>
#21: </html>
 

Podobnie jak dla formatu CSV został przygotowany odpowiedni skrypt w JavaScript pobierający dane z wykorzystaniem technologii AJAX. Dwie pierwsze funkcje "getRequestObject()" i "sendRequest()" są identyczne do odpowiednich funkcji w skrypcie "lab_ex01.js". W trzeciej funcji "handleResponse()" różnica jest w przetworzeniu zwróconego wyniku. Po przeczytaniu danych z własnoności "responseText" obiektu XHR wykorzystujemy funkcję "evel()" [13] w JavaScript do utworzenia tablicy obiektów (linia kodu 20). Pojedynczy obiekt w tablicy zawiera dane przedstawione w ćwiczeniu 1 dla formatu danych JSON. Dostęp do określonego parametru pomiaru następuje przez wskazanie na numer obiektu w tablicy i wskazanie określonego parametru. Przykładowo wpis "jsonObj[2].time" pobiera czas pomiaru dla trzeciego punktu pomiarowego w danych zwróconych przez serwer, a wpis "jsonObj[2].data.temp" pobiera wartość temperatury dla tego punktu.

Plik lab_ex02.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest()   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/all/s000/2014-11-01/2014-11-02", true);
#15:    request.send(null);
#16:  }
#17: function handleResponse()   {
#18:    if (request.readyState == 4)  {
#19:      //alert(request.responseText);
#20:      var jsonObj=eval( "(" + request.responseText  + ")"  );
#21:      //alert(jsonObj[0].data.p0);
#22:      var txt = "<p>Licza przetworzonych wierszy: " + jsonObj.length.toString() + "</p>";
#23:      txt += "<table class='data'><tr><th>Czas</th><th>Ciśnienie (hPa)</th></tr>"
#24:      for (var i=0, max=jsonObj.length; i<max; i++) {
#25:       txt += "<tr><td>" + jsonObj[i].time + "</td><td>" + jsonObj[i].data.p0 + "</td></tr>" ;
#26:      }     
#27:      txt += "</table>" ;
#28:      document.getElementById('result').innerHTML = txt;
#29:    }
#30: }
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex02.html).


Linki do dodatkowych materiałów (dostęp na dzień 6.07.2014):

 1. HTML5, A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML
 2. Kurs HTML
 3. HTML5 Introduction
 4. Wikipedia: AJAX
 5. W3Schools: AJAX
 6. Technologies Used in AJAX
 7. Wprowadzenie do technologii AJAX
 8. Wikipedia: AJAX
 9. Wikipedia: Obiektowy model dokumentu
 10. W3Schools: innerHTML
 11. W3Schools: getElementById()
 12. Wikipedia: Kaskadowe arkusze styli
 13. W3Schools: JavaScript eval() Function

Ćwiczenie 4. Tworzymy wykres określonej wielkości meteorologicznej

W ramach tego ćwiczenia zostanie przedstawiony skrypt umożliwiający tworzenie wykresów mierzonych wielkości fizycznych. Do realizacji projektu wykorzystamy bibliotekę graficzną opracowaną w języku JavaScript dygraphs. Biblioteka dostępna jest pod adres URL http://dygraphs.com/. Biblioteka wymaga danych w formacie CSV. Dane pobierane są w skrypcie opracowanym w języku JavaScript. Skrypt lab_ex03.js jest modyfikacją skryptu lab_ex01.js, w którym zamiast tworzyć tabelkę wywołujemy funkcję graph() rysującą wykres. Parametry wykorzystane do tworzenia wykresu - podpis wykresu "title", podpis osi y "ylabel", rysowanie punktów "drawPoints:true" i brak linii łączącej poszczególne punkty pomiarowe "strokeWidth:0". W ramach ćwiczenia został przedstawiony wykres dla ciśnienia atmosferycznego, zmieniając polecenie pobierające dane z serwera (skrypt lab_ex03.ja) zgodnie z informacją w ćwiczeniu drugim można otrzymać wykresy dla każdej mierzonej wielkości meteorologicznej (dodatkowo należy również zmienić opis rysunku i osi y w funkcji graph()).

Plik lab_ex03.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <script type="text/javascript" src="dygraphs.js" ></script>
#6:    <script type="text/javascript" src="lab_ex03.js" ></script>
#7:    <script type="text/javascript" >
#8:     function graph(csv_data) {
#9:       var g3 = new Dygraph(
#10:       document.getElementById("graphdiv3"),
#11:       csv_data,
#12:       {
#13:        title: 'Temperatura',
#14:        ylabel: 'Temperatura (C)',
#15:        strokeWidth: 0,
#16:        drawPoints: true
#17:        //drawGapEdgePoints: true
#18:       } );
#19:     }
#20:    </script>
#21:  </head>
#22:  <body onload="sendRequest()">
#23:    <div id="myDiv"></div>
#24:    <div id="graphdiv3" style="width:500px; height:300px;"></div>
#25:  </body>
#26: </html>  

Plik lab_ex03.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest()   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/csv/temp/s000/2014-11-11/2014-11-20/", true);
#15:    request.send(null);
#16:  }
#17: function handleResponse()   {
#18:    myDiv = document.getElementById("myDiv");
#19:    if (request.readyState == 1) {
#20:      myDiv.innerHTML += "Status zadania:" ;
#21:    } 
#22:    else if (request.readyState == 2) {
#23:      myDiv.innerHTML += "." ;
#24:    }
#25:    else if (request.readyState == 3) {
#26:      myDiv.innerHTML += "." ;
#27:    }
#28:    else if (request.readyState == 4)  {
#29:      //alert(request.responseText);
#30:      var data = request.responseText;
#31:      graph(data);
#32:    }
#33: }
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex03.html).

Ćwiczenie 5. Wyznaczamy dobową wartość średnią, minimalna i maksymalną

W ramach tego ćwiczenia zostaną wyznaczone wartości śrenie, minimalne i maksymalne dla pomiarów dobowych. W ramach ćwiczenia wykorzystamy trzy skrypty: lab_ex04.html, lab_ex04.js i lab.css. Skrypt lab_ex04.js jest analogiczny do skryptu lab_ex02.js. Wykorzystując technologię AJAX czytamy z serwisu WWW dane w formacie JSON. W ramach skryptu lab_ex04.html został zawarty kod HTML i skrypt w języku JavaScript przeliczający dane pomiarowe w funkcji values(). Schemat blokowy funkcji values() przedstawiono na rysunku poniżej. Na schemacie blokowym nie umieszczono wszystkich zmiennych reprezentujących poszczególne wielkości pomiarowe.

Funkcja values() jest wywoływana w funkcji handleResponse() w skrypcie lab_ex04.js po poprawnym pobraniu danych w formacie JSON przez technologię AJAX. Początkowo w liniach kodu od 13 do 46 initializujemy zmienne wykorzystywane w programie poprzez przypisanie wartości 0 lub wartości pierwszego analizowanego pomiaru (np. data w linii kodu 14 czy wartości minimalne i maksymalne w liniach kodu 26 - 43). Zmienna n reprezentuje liczbę pomiarów w ciagu doby, natomiast zmienna id kolejną analizowaną dobę, W ramach pętli, która zaczyna się w linii 47 a kńczy w linii 115, analizowane są kolejne wartości pomiarowe. Pętla kończy się po przeanalizowaniu wszystkich danych. Po odczytaniu daty pomiaru w kolejnym pomiarze sprawdzamy czy należy on do analizowanej doby czy nie. Jeżeli należy to dodajemy kolejne wartości pomiarów do tablicy avgValue (linie 55-62) oraz sprawdzamy wartości minimalne (63-70) i maksymalne (71-78). Jeżeli jest to inna data to wyliczamy wartości średnie (linie 81-88) dzieląc zsumowane wartości pomiarów przez ich liczbę w czasie analizowanej doby, zwiększamy wartość zmiennej id o jeden i tworzymy odpowiednie elementy w tablicach avgValue, minValue i maxValue dla następnej doby. Zmienną n zerujemy.

Plik lab_ex04.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3: <head>
#4:  <meta charset="utf-8">
#5:  <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#6:  <script type="text/javascript" src="lab_ex04.js" ></script>
#7:  <script type="text/javascript">
#8:   function datesEqual(d1,d2,m1,m2,y1,y2) {
#9:     ret = d1 === d2 && m1 === m2 && y1 === y2;
#10:     return ret;
#11:   }
#12:   function values(jsonObj) {
#13:      var avgValue = [];
#14:      var s = jsonObj[0].time;
#15:      var bits = s.split(/\D/);
#16:      date1 = new Date(bits[0], --bits[1], bits[2], bits[3], bits[4]);
#17:      y1 = date1.getFullYear();
#18:      m1 = date1.getMonth();
#19:      d1 = date1.getDate();
#20:      
#21:      var dateValue = [];
#22:      var minValue = [];
#23:      var maxValue = [];
#24:      
#25:      dateValue[0] = new Date(y1, m1, d1);
#26:      minValue[0] = [];
#27:      minValue[0][0] = parseFloat(jsonObj[0].data.p0);
#28:      /*
#29:      minValue[0][1] = parseFloat(jsonObj[0].data.ha);
#30:      minValue[0][2] = parseFloat(jsonObj[0].data.ws);
#31:      minValue[0][3] = parseFloat(jsonObj[0].data.t0);
#32:      minValue[0][4] = parseFloat(jsonObj[0].data.);
#33:      minValue[0][5] = parseFloat(jsonObj[0].data.ta);
#34:      minValue[0][6] = parseFloat(jsonObj[0].data.ra);
#35:      minValue[0][7] = parseFloat(jsonObj[0].data.wd);
#36:      */
#37:      maxValue[0] = [];
#38:      maxValue[0][0] = parseFloat(jsonObj[0].data.p0);
#39:      /*
#40:      maxValue[0][1] = parseFloat(jsonObj[0].data.ha);
#41:      maxValue[0][2] = parseFloat(jsonObj[0].data.ws);
#42:      maxValue[0][3] = parseFloat(jsonObj[0].data.t0);
#43:      maxValue[0][4] = parseFloat(jsonObj[0].data.p0);
#44:      maxValue[0][5] = parseFloat(jsonObj[0].data.ta);
#45:      maxValue[0][6] = parseFloat(jsonObj[0].data.ra);
#46:      maxValue[0][7] = parseFloat(jsonObj[0].data.wd);
#47:      */  
#48:      avgValue[0] = [0,0,0,0,0,0,0,0];   
#49:      var n =0;
#50:      var id = 0;
#51:      for (var i=0, max=jsonObj.length; i<max; i++) {
#52:       s = jsonObj[i].time;
#53:       bits = s.split(/\D/);
#54:       date2 = new Date(bits[0], --bits[1], bits[2], bits[3], bits[4]);
#55:       d2 = date2.getDate();
#56:       m2 = date2.getMonth();
#57:       y2 = date2.getFullYear();
#58:       if ( datesEqual(d1,d2,m1,m2,y1,y2) ) {
#59:        avgValue[id][0] += parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#60:        /*
#61:        avgValue[id][1] += parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#62:        avgValue[id][2] += parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#63:        avgValue[id][3] += parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#64:        avgValue[id][4] += parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#65:        avgValue[id][5] += parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#66:        avgValue[id][6] += parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#67:        avgValue[id][7] += parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#68:        */
#69:        if ( minValue[id][0] > parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) minValue[id][0] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#70:        /*
#71:        if ( minValue[id][1] > parseFloat(jsonObj[i].data.ha) ) minValue[id][1] = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#72:        if ( minValue[id][2] > parseFloat(jsonObj[i].data.ws) ) minValue[id][2] = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#73:        if ( minValue[id][3] > parseFloat(jsonObj[i].data.t0) ) minValue[id][3] = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#74:        if ( minValue[id][4] > parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) minValue[id][4] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#75:        if ( minValue[id][5] > parseFloat(jsonObj[i].data.ta) ) minValue[id][5] = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#76:        if ( minValue[id][6] > parseFloat(jsonObj[i].data.ra) ) minValue[id][6] = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#77:        if ( minValue[id][7] > parseFloat(jsonObj[i].data.wd) ) minValue[id][7] = parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#78:        */
#79:        if ( maxValue[id][0] < parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) maxValue[id][0] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#80:        /*
#81:        if ( maxValue[id][1] < parseFloat(jsonObj[i].data.ha) ) maxValue[id][1] = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#82:        if ( maxValue[id][2] < parseFloat(jsonObj[i].data.ws) ) maxValue[id][2] = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#83:        if ( maxValue[id][3] < parseFloat(jsonObj[i].data.t0) ) maxValue[id][3] = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#84:        if ( maxValue[id][4] < parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) maxValue[id][4] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#85:        if ( maxValue[id][5] < parseFloat(jsonObj[i].data.ta) ) maxValue[id][5] = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#86:        if ( maxValue[id][6] < parseFloat(jsonObj[i].data.ra) ) maxValue[id][6] = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#87:        if ( maxValue[id][7] < parseFloat(jsonObj[i].data.wd) ) maxValue[id][7] = parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#88:        */
#89:        n++;
#90:        } else {
#91:        avgValue[id][0] /= n;
#92:        /*
#93:        avgValue[id][1] /= n;
#94:        avgValue[id][2] /= n;
#95:        avgValue[id][3] /= n;
#96:        avgValue[id][4] /= n;
#97:        avgValue[id][5] /= n;
#98:        avgValue[id][6] /= n;
#99:        avgValue[id][7] /= n;
#100:        */
#101:        id++;
#102:        y1=y2;
#103:        m1=m2;
#104:        d1=d2;
#105:        dateValue[id] = new Date(y1, m1, d1);
#106:        avgValue[id] = [0,0,0,0,0,0,0,0];
#107:        minValue[id] = [];
#108:        minValue[id][0] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#109:        /*
#110:        minValue[id][1] = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#111:        minValue[id][2] = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#112:        minValue[id][3] = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#113:        minValue[id][4] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#114:        minValue[id][5] = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#115:        minValue[id][6] = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#116:        minValue[id][7] = parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#117:        */
#118:        maxValue[id] = [];     
#119:        maxValue[id][0] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#120:        /*
#121:        maxValue[id][1] = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#122:        maxValue[id][2] = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#123:        maxValue[id][3] = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#124:        maxValue[id][4] = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#125:        maxValue[id][5] = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#126:        maxValue[id][6] = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#127:        maxValue[id][7] = parseFloat(jsonObj[i].data.wd); 
#128:        */
#129:        n=0;
#130:        } 
#131:      }
#132:      avgValue[id][0] /= n;
#133:      /*
#134:      avgValue[id][1] /= n;
#135:      avgValue[id][2] /= n;
#136:      avgValue[id][3] /= n;
#137:      avgValue[id][4] /= n;
#138:      avgValue[id][5] /= n;
#139:      avgValue[id][6] /= n;
#140:      avgValue[id][7] /= n;
#141:      */
#142:      var txt = "<table class='data'><tr><th>Czas pomiaru</th><th>Ciśnienie min</th><th>Ciśnienie max</th><th>Ciśnienie avg</th></tr>"
#143:      for (var i=0; i<id; i++) {
#144:       txt += "<tr><td class='val'>" + dateValue[i].toDateString() + "</td>";
#145:       txt += "<td class='val'>" + minValue[i][0] + "</td>";
#146:       txt += "<td class='val'>" + maxValue[i][0] + "</td>";
#147:       txt += "<td class='val'>" + avgValue[i][0].toFixed(2) + "</td></tr>" ;
#148:      }     
#149:      txt += "</table>" ;
#150:      document.getElementById('result').innerHTML = txt;
#151:   }   
#152: </script> 
#153: </head>  
#154: <body onload=sendRequest()>
#155:  <div id="result" ></div>
#156: </body>
 

Plik lab_ex04.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest()   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/all/s000/2014-11-15/2014-11-25/", true);
#15:    request.send(null);
#16:  }
#17: function handleResponse()   {
#18:    if (request.readyState == 4)  {
#19:      //alert(request.responseText);
#20:      var jsonObj=eval( "(" + request.responseText  + ")"  );
#21:      //alert(jsonObj[0].time);
#22:      values(jsonObj);
#23:    }
#24: }
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex04.html).

Ćwiczenie 6. Skrypt z możliwością wyboru wielkości prezentowanej na wykresie

W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy rozwiązania przedstawione w poprzednich ćwiczeniach. Przedstawiona poniżej strona WWW umożliwia wybór okresu dla którego będziemy analizować dane pomiarowe. Po wyborze dat, dane zostają pobrane z serwisu z wykorzystaniem technilogii AJAX w formacie JSON dla wszystkich danych pomiarowych z wybranego okresu. Stronę obsługują trzy skrypty: lab_ex05.html, lab_ex05a.js i lab_ex05b.js.

W ramach skryptu lab_ex05.html wybieramy poczatkową i końcową datę dla analizowanych danych pomiarowych (elementy <input>) a następnie wybieramy typ danych, które będą prezentowane w ramach elementu <select>. W skrypcie zawarte są również dwie funkcje opracowane w JavaScript - "checkData()" sprawdzająca poprawność wprowadzonych dat i "graph() rysująca wykres".

Skrypt lab_ex05a.js jest modyfikacją skryptu lab_ex02.js i odpowiada za transfer danych z serwera w formacie JSON.

Skrypt lab_ex05b.js zawiera funkcję values() przedstawioną w ćwiczeniu 4. Funkcja została zmodyfikowana, dane dla kolejnych wartości dobowych umiwszczane są w tablicy obiektów (np. avgValue[]{} ) a nie jak w ćwiczeniu 4 w dwuwymiarowej tablicy (np. avgValue[][]). Takie rozwiązanie ułatwia wybór danych do prezenacji na wykresie i w tablicy.

Plik lab_ex05.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <script type="text/javascript" src="dygraphs.js" ></script>
#6:    <script type="text/javascript" src="lab_ex05a.js" ></script>
#7:    <script type="text/javascript" src="lab_ex05b.js" ></script>
#8:    <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#9:    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdn.gday.net.au/A.form_formatting.css.pagespeed.cf.MNok_y6LAw.css">
#10:    <script type="text/javascript" >
#11:     var jsonObj = {};
#12:     var parTitllv= {};
#13:     var minValue = [];
#14:     var maxValue = [];
#15:     var avgValue = [];
#16:     var dateValue = [];
#17:     parTitle = { "pa":"Ciśnienie" , "p0":"Ciśnienie zredukowane", "ha":"Wilgotność", 
#18:            "ta":"Temperatura", "t0":"Punkt rosy", "ra":"Opad",
#19:            "wd":"Kierunek wiatru", "ws":"Szybkość wiatru" };
#20:     function checkData() {
#21:     // regular expression to match required date format 
#22:       re = /^201[3-6]\-[01][0-9]\-[0-3][0-9]$/; 
#23:       var d1 = document.getElementById("startdate"); 
#24:       //alert(" 1. Invalid date format: " + d1.value); 
#25:       if(d1.value == '' || (d1.value != '' && !d1.value.match(re)) ) { 
#26:        alert("Nieporawny data początkowa: " + d1.value); 
#27:        //form.startdate.focus(); 
#28:        return false; 
#29:       }
#30:       var d2 = document.getElementById("enddate"); 
#31:       if( !d2.value.match(re) ) { 
#32:        alert("Niepoprawna data końcowa: " + d2.value); 
#33:        //form.startdate.focus(); 
#34:        return false; 
#35:       }
#36:       sendRequest(d1,d2);
#37:     }
#38:     function graph() {
#39:       values();
#40:       var par = document.getElementById('par');
#41:       if ( par.selectedIndex > 0 ) {
#42:        var val = par.options[par.selectedIndex].value;
#43:        var csv_data = "";
#44:        for (var i=0; i<jsonObj.length; i++) {
#45:         csv_data += jsonObj[i].time + "," + jsonObj[i].data[val] + "\n" ;
#46:        }
#47:        var g3 = new Dygraph(
#48:          document.getElementById("graphdiv3"),
#49:          csv_data,
#50:          {
#51:           title: parTitle[val],
#52:           ylabel: parTitle[val],
#53:           strokeWidth: 0,
#54:           drawPoints: true
#55:           //drawGapEdgePoints: true
#56:          } );
#57:        var txt = "<table class='data'><tr><th>Data pomiaru</th><th>Wart. min</th><th>Wart. max</th><th>Wart. avg</th></tr>"
#58:        for (var i=0; i<dateValue.length; i++) {
#59:          txt += "<tr><td class='val'>" + dateValue[i].toDateString() + "</td>";
#60:          txt += "<td class='val'>" + minValue[i][val] + "</td>";
#61:          txt += "<td class='val'>" + maxValue[i][val] + "</td>";
#62:          txt += "<td class='val'>" + avgValue[i][val].toFixed(2) + "</td></tr>" ;
#63:        }     
#64:        txt += "</table>" ;
#65:        document.getElementById('valdiv').innerHTML = txt;
#66:       }   
#67:     }
#68:    </script >
#69:  </head>
#70:  <body >
#71:    <div id="inp">
#72:    <fieldset><legend>Wybór okresu pomiarowego</legend>
#73:    <label>Data początkowa</label><span><input id="startdate" type="text" size="12" placeholder="yyyy-mm-dd" name="startdate"> <small>(yyyy-mm-dd)</small></span>
#74:    <label>Data końcowa</label><span><input id="enddate" type="text" size="12" placeholder="yyyy-mm-dd" name="enddate"> <small>(yyyy-mm-dd)</small></span>
#75:    <span><input type="submit" onclick="checkData()"></input></span>
#76:    </fieldset>
#77:    </div>
#78:    <div id="myDiv"></div>
#79:    <div id="sel" style="display:none">   
#80:    <select id="par" name="par" onchange=graph() >
#81:      <option value="0">Proszę wybrać wielkość mierzona</option>
#82:      <!--option value="pa">Ciśnienie</option-->
#83:      <option value="p0">Ciśnienie na poziomie morza</option>
#84:      <option value="ha">Wilgotność</option>
#85:      <option value="ws">Prędkość wiatru</option>
#86:      <option value="wd">Kierunek wiatru</option>
#87:      <option value="ta">Temperatura</option>
#88:      <option value="t0">Punkt rosy</option>
#89:      <option value="ra">Opad deszczu</option>
#90:    </select>
#91:    </div>
#92:    </div>
#93:    <div id="graphdiv3" style="width:500px; height:300px;"></div>
#94:    <div id="valdiv" style="width:800px; height:300px""><div>
#95:  </body>
#96: </html> 

Plik lab_ex05a.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest(d1,d2)   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    //alert ("/"+d1.value+"/"+d2.value);
#15:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/all/s000/"+d1.value+"/"+d2.value, true);
#16:    request.send(null);
#17:  }
#18: function handleResponse() {
#19:    myDiv = document.getElementById("myDiv");
#20:    if (request.readyState == 1) {
#21:      myDiv.innerHTML += "Pobieranie danych:" ;
#22:    } 
#23:    else if (request.readyState == 2) {
#24:      myDiv.innerHTML += "." ;
#25:    }
#26:    else if (request.readyState == 3) {
#27:      myDiv.innerHTML += "." ;
#28:    }
#29:    if (request.readyState == 4)  {
#30:      //alert(request.responseText);
#31:      jsonObj=eval( "(" + request.responseText  + ")"  );
#32:      //alert(jsonObj[0].data.pa);
#33:      document.getElementById('sel').style.display = "block";
#34:    }
#35: }
 

Plik lab_ex05b.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

#1:   function datesEqual(d1,d2,m1,m2,y1,y2) {
#2:     ret = d1 === d2 && m1 === m2 && y1 === y2;
#3:     return ret;
#4:   }
#5:   function values() {
#6:      //var avgValue = [];
#7:      var s = jsonObj[0].time;
#8:      var bits = s.split(/\D/);
#9:      date1 = new Date(bits[0], --bits[1], bits[2], bits[3], bits[4]);
#10:      y1 = date1.getFullYear();
#11:      m1 = date1.getMonth();
#12:      d1 = date1.getDate();
#13:      
#14:      //var dateValue = [];
#15:      //var minValue = [];
#16:      //var maxValue = [];
#17:      
#18:      dateValue[0] = new Date(y1, m1, d1);
#19:      minValue[0] = {};
#20:      minValue[0].pa = parseFloat(jsonObj[0].data.pa);
#21:      minValue[0].ha = parseFloat(jsonObj[0].data.ha);
#22:      minValue[0].ws = parseFloat(jsonObj[0].data.ws);
#23:      minValue[0].t0 = parseFloat(jsonObj[0].data.t0);
#24:      minValue[0].p0 = parseFloat(jsonObj[0].data.p0);
#25:      minValue[0].ta = parseFloat(jsonObj[0].data.ta);
#26:      minValue[0].ra = parseFloat(jsonObj[0].data.ra);
#27:      minValue[0].wd = parseFloat(jsonObj[0].data.wd);
#28:      maxValue[0] = {};
#29:      maxValue[0].pa = parseFloat(jsonObj[0].data.pa);
#30:      maxValue[0].ha = parseFloat(jsonObj[0].data.ha);
#31:      maxValue[0].ws = parseFloat(jsonObj[0].data.ws);
#32:      maxValue[0].t0 = parseFloat(jsonObj[0].data.t0);
#33:      maxValue[0].p0 = parseFloat(jsonObj[0].data.p0);
#34:      maxValue[0].ta = parseFloat(jsonObj[0].data.ta);
#35:      maxValue[0].ra = parseFloat(jsonObj[0].data.ra);
#36:      maxValue[0].wd = parseFloat(jsonObj[0].data.wd);  
#37:      avgValue[0] = {pa:0,ha:0,ws:0,t0:0,p0:0,ta:0,ra:0,wd:0};   
#38:      var n =0;
#39:      var id = 0;
#40:      for (var i=0, max=jsonObj.length; i<max; i++) {
#41:       s = jsonObj[i].time;
#42:       bits = s.split(/\D/);
#43:       date2 = new Date(bits[0], --bits[1], bits[2], bits[3], bits[4]);
#44:       d2 = date2.getDate();
#45:       m2 = date2.getMonth();
#46:       y2 = date2.getFullYear();
#47:       if ( datesEqual(d1,d2,m1,m2,y1,y2) ) {
#48:        avgValue[id].pa += parseFloat(jsonObj[i].data.pa);
#49:        avgValue[id].ha += parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#50:        avgValue[id].ws += parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#51:        avgValue[id].t0 += parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#52:        avgValue[id].p0 += parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#53:        avgValue[id].ta += parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#54:        avgValue[id].ra += parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#55:        avgValue[id].wd += parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#56:        if ( minValue[id].pa > parseFloat(jsonObj[i].data.pa) ) minValue[id].pa =parseFloat(jsonObj[i].data.pa);
#57:        if ( minValue[id].ha > parseFloat(jsonObj[i].data.ha) ) minValue[id].ha =parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#58:        if ( minValue[id].ws > parseFloat(jsonObj[i].data.ws) ) minValue[id].ws =parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#59:        if ( minValue[id].t0 > parseFloat(jsonObj[i].data.t0) ) minValue[id].t0 =parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#60:        if ( minValue[id].p0 > parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) minValue[id].p0 =parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#61:        if ( minValue[id].ta > parseFloat(jsonObj[i].data.ta) ) minValue[id].ta =parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#62:        if ( minValue[id].ra > parseFloat(jsonObj[i].data.ra) ) minValue[id].ra =parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#63:        if ( minValue[id].wd > parseFloat(jsonObj[i].data.wd) ) minValue[id].wd =parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#64:        if ( maxValue[id].pa < parseFloat(jsonObj[i].data.pa) ) maxValue[id].pa =parseFloat(jsonObj[i].data.pa);
#65:        if ( maxValue[id].ha < parseFloat(jsonObj[i].data.ha) ) maxValue[id].ha =parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#66:        if ( maxValue[id].ws < parseFloat(jsonObj[i].data.ws) ) maxValue[id].ws =parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#67:        if ( maxValue[id].t0 < parseFloat(jsonObj[i].data.t0) ) maxValue[id].t0 =parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#68:        if ( maxValue[id].p0 < parseFloat(jsonObj[i].data.p0) ) maxValue[id].p0 =parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#69:        if ( maxValue[id].ta < parseFloat(jsonObj[i].data.ta) ) maxValue[id].ta =parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#70:        if ( maxValue[id].ra < parseFloat(jsonObj[i].data.ra) ) maxValue[id].ra =parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#71:        if ( maxValue[id].wd < parseFloat(jsonObj[i].data.wd) ) maxValue[id].wd =parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#72:        n++;
#73:       } else {
#74:        //alert ( "-----"+n+"------" ) ;
#75:        avgValue[id].pa /= n;
#76:        avgValue[id].ha /= n;
#77:        avgValue[id].ws /= n;
#78:        avgValue[id].t0 /= n;
#79:        avgValue[id].p0 /= n;
#80:        avgValue[id].ta /= n;
#81:        avgValue[id].ra /= n;
#82:        avgValue[id].wd /= n;
#83:        id++;
#84:        y1=y2;
#85:        m1=m2;
#86:        d1=d2;
#87:        dateValue[id] = new Date(y1, m1, d1);
#88:        avgValue[id] = {pa:0,ha:0,ws:0,t0:0,p0:0,ta:0,ra:0,wd:0};
#89:        minValue[id] = {};
#90:        minValue[id].pa = parseFloat(jsonObj[i].data.pa);
#91:        minValue[id].ha = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#92:        minValue[id].ws = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#93:        minValue[id].t0 = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#94:        minValue[id].p0 = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#95:        minValue[id].ta = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#96:        minValue[id].ra = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#97:        minValue[id].wd = parseFloat(jsonObj[i].data.wd);
#98:        maxValue[id] = {};     
#99:        maxValue[id].pa = parseFloat(jsonObj[i].data.pa);
#100:        maxValue[id].ha = parseFloat(jsonObj[i].data.ha);
#101:        maxValue[id].ws = parseFloat(jsonObj[i].data.ws);
#102:        maxValue[id].t0 = parseFloat(jsonObj[i].data.t0);
#103:        maxValue[id].p0 = parseFloat(jsonObj[i].data.p0);
#104:        maxValue[id].ta = parseFloat(jsonObj[i].data.ta);
#105:        maxValue[id].ra = parseFloat(jsonObj[i].data.ra);
#106:        maxValue[id].wd = parseFloat(jsonObj[i].data.wd); 
#107:        n=0;
#108:       } 
#109:      }
#110:      avgValue[id].pa /= n;
#111:      avgValue[id].ha /= n;
#112:      avgValue[id].ws /= n;
#113:      avgValue[id].t0 /= n;
#114:      avgValue[id].p0 /= n;
#115:      avgValue[id].ta /= n;
#116:      avgValue[id].ra /= n;
#117:      avgValue[id].wd /= n;
#118:   } 
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex05.html).

Ćwiczenie 7. Dane statystyczne - liczba pomiarów w miesiącu w każdym dniu

W przedstawionym ćwiczeniu wykorzystamy polecenie REST zwracające liczbę pomiarów w ramach wybranego miesiąca w kolejnych jego dniach. W przyszłości zostanie udostępniona metoda zwracająca informację czy w danym miesiącu były zbierane dane. Stronę obsługują dwa skrypty: lab_ex06.html, lab_ex06.js.

Odczyt danych z serwisu WWW w formacie JSON następuje poprzez polecenie:

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/stat/{station}/{rrrr-mm}

gdzie:

{station}
identyfikator stacji
{rrrr-mm}
wybrany miesiąc pomiarów

Przykładowe polecenie pobierające dane z miesiąca - listopad 2014.

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/stat/s000/2014-11

Do prezentacji danych w postaci tabeli wykorzystamy odpowiednie skrypty opracowane w języku HTML5, JavaScript i CSS. Funkcjonalność skryptów w języku HTML i CSS jest analogicza do przedstawionych powyżej skryptów "lab_ex02.html" i "lab.css".

Plik lab_ex06.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

 #1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <title>Ajax: Odczyt danych z serwera</title>
#6:    <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#7:    <script src="lab_ex06.js" type="text/javascript"></script>
#8:  </head>
#9:  <body>
#10:   <div style="text-align:center" >
#11:    <table border="1" bgcolor="gray">
#12:     <tr><th><big>Ajax: Odczyt danych z serwera</big></th></tr>
#13:    </table>
#14:    <br />
#15:    <form action="#">
#16:      <input type="button" value="Pobierz dane z serwera" onclick="sendRequest()"/>
#17:    </form>
#18:   </div>
#19:   <div id="result"></div>
#20:   </body>
#21: </html>
 

Podobnie jak w ćwiczeniu drugim został przygotowany odpowiedni skrypt w JavaScript pobierający dane z wykorzystaniem technologii AJAX. Dwie pierwsze funkcje "getRequestObject()" i "sendRequest()" są identyczne do odpowiednich funkcji w skrypcie "lab_ex02.js". W trzeciej funcji "handleResponse()" różnica jest w przetworzeniu zwróconego wyniku. Po przeczytaniu danych z własnoności "responseText" obiektu XHR wykorzystujemy funkcję "evel()" w JavaScript do utworzenia tablicy obiektów (linia kodu 20). Dostęp do określonej wartości parametru następuje przez wskazanie na numer obiektu w tablicy i wskazanie określonego parametru. Przykładowo wpis "jsonObj[2].data.day" pobiera numer dnia w miesiącu dla którego zostały zebrane wszystkie wyniki pomiarowe dostępne w bazie. Wpis "jsonObj[2].count" pobiera liczbę zarejestrowanych pomiarów.

Plik lab_ex06.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

 #1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest()   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/stat/s000/2014-11", true);
#15:    request.send(null);
#16:  }
#17: function handleResponse()   {
#18:    if (request.readyState == 4)  {
#19:      //alert(request.responseText);
#20:      var jsonObj=eval( "(" + request.responseText  + ")"  );
#21:      //alert(jsonObj[0].data.pa);
#22:      var txt = "<p>Licza przetworzonych wierszy: " + jsonObj.length.toString() + "</p>";
#23:      txt += "<table class='data'><tr><th>Dzień pomiaru</th><th>Liczba pomiarów</th></tr>"
#24:      for (var i=0, max=jsonObj.length; i<max; i++) {
#25:       txt_day = jsonObj[i].data.day + "/" + jsonObj[i].data.month + "/" + jsonObj[i].data.year ;
#26:       txt += "<tr><td>" + txt_day + "</td><td>" + jsonObj[i].count + "</td></tr>" ;
#27:      }     
#28:      txt += "</table>" ;
#29:      document.getElementById('result').innerHTML = txt;
#30:    }
#31: }
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex06.html).

Ćwiczenie 8. Informacje o szkołach uczestniczących w projekcie

W przedstawionym ćwiczeniu wykorzystamy polecenie REST zwracające informacje o szkołach w projekcie. Ćwiczenie obsługują dwa skrypty: lab_ex07.html, lab_ex07.js.

Odczyt danych z serwisu WWW w formacie JSON następuje poprzez polecenie:

http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/info/

Do prezentacji danych w postaci tabeli wykorzystamy odpowiednie skrypty opracowane w języku HTML5, JavaScript i CSS. Funkcjonalność skryptów w języku HTML i CSS jest analogicza do przedstawionych powyżej skryptów "lab_ex02.html" i "lab.css".

Plik lab_ex07.html ( [listing skryptu] link do skryptu )

 #1: <!DOCTYPE html>
#2: <html>
#3:  <head>
#4:    <meta charset="utf-8">
#5:    <title>Ajax: Odczyt danych z serwera</title>
#6:    <link type="text/css" href="lab.css" rel="stylesheet" />
#7:    <script src="lab_ex07.js" type="text/javascript"></script>
#8:  </head>
#9:  <body>
#10:   <div style="text-align:center" >
#11:    <table border="1" bgcolor="gray">
#12:     <tr><th><big>Ajax: Odczyt danych z serwera</big></th></tr>
#13:    </table>
#14:    <br />
#15:    <form action="#">
#16:      <input type="button" value="Pobierz dane z serwera" onclick="sendRequest()"/>
#17:    </form>
#18:   </div>
#19:   <div id="result"></div>
#20:   </body>
#21: </html>
 

Podobnie jak w ćwiczeniu drugim został przygotowany odpowiedni skrypt w JavaScript pobierający dane z wykorzystaniem technologii AJAX. Dwie pierwsze funkcje "getRequestObject()" i "sendRequest()" są identyczne do odpowiednich funkcji w skrypcie "lab_ex02.js". W trzeciej funcji "handleResponse()" różnica jest w przetworzeniu zwróconego wyniku. Po przeczytaniu danych z własnoności "responseText" obiektu XHR wykorzystujemy funkcję "evel()" w JavaScript do utworzenia tablicy obiektów (linia kodu 20). Dostęp do określonej wartości parametru następuje przez wskazanie na numer obiektu w tablicy i wskazanie określonego parametru. Przykładowo wpis "jsonObj[2].station" pobiera identyfikator szkoły.

Plik lab_ex07.js ( [listing skryptu] link do skryptu )

 #1: var request;
#2: function getRequestObject()   {
#3:    if ( window.ActiveXObject) {
#4:       return ( new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")) ;
#5:     } else if (window.XMLHttpRequest) {
#6:      return (new XMLHttpRequest()) ;
#7:     } else {
#8:      return (null) ;
#9:     }
#10:  }
#11: function sendRequest()   {
#12:    request = getRequestObject() ;
#13:    request.onreadystatechange = handleResponse ;
#14:    request.open("GET", "http://mech.fis.agh.edu.pl/meteo/rest/json/info/", true);
#15:    request.send(null);
#16:  }
#17: function handleResponse()   {
#18:    if (request.readyState == 4)  {
#19:      //alert(request.responseText);
#20:      var jsonObj=eval( "(" + request.responseText  + ")"  );
#21:      //alert(jsonObj[0].data.pa);
#22:      // var txt = "<p>Licza przetworzonych wierszy: " + jsonObj.length.toString() + "</p>";
#23:      txt = "<table class='data'><tr><th>Identyfikator</th><th>Nazwa</th><th>Długość</th><th>Szerokość</th><th>Wysokość</th></tr>";
#24:      txt += "<tr><th>szkoły</th><th>szkoły</th><th>geograficzna</th><th>geograficzna</th><th></th></tr>";
#25:      for (var i=0, max=jsonObj.length; i<max; i++) {
#26:       txt += "<tr><td>" + jsonObj[i].station + "</td><td>" + jsonObj[i].name + "</td><td>" + jsonObj[i].long ;
#27:       txt += "</td><td>" + jsonObj[i].lati + "</td><td>" + jsonObj[i].alti + "</td></tr>" ; 
#28:      }     
#29:      txt += "</table>" ;
#30:      document.getElementById('result').innerHTML = txt;
#31:    }
#32: }
 

Poniżej prezentacja uruchomionego przykładu (link do uruchomienia w nowym oknie lab_ex07.html).